ОбучениеМИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Проект BG 2005/017–353.10.01

Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта

Договор BG 2005/017–353.10.01-1.13

“Професионално обучение, преквалификация и създаване на заетост в сферата на машиностроенето на безработни от област Габрово и персонала на „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ООД - Дряново”

 

Проект BG 2005/017.353.10.01-1-13 "Обучение за придобиване на професионална квалификация, преквалификация и осигуряване на заетост в сферата на машиностроенето за безработни лица и част от персонала на “ВСК Кентавър-ИЗ Динамика” ООД, гр. Дряново", е финансиран от Европейския съюз и Република България по Програма ФАР 2005 Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта – фаза 2.

Проектът е фокусиран върху преквалификацията и създаването на устойчива заетост за служителите на предприятието и безработни лица от област Габрово чрез обучение по специалностите “Машини и системи с цифрово-програмно управление”, “Металорежещи машини” и “Шлосерство”. Обучението се осъществява на базата на разработени и утвърдени учебни планове и програми от организациите – партньори по проекта: Център за професионално обучение към Технически университет – Габрово и ПТГ “Димитър Крусев” – гр. Дряново.

Обща цел на проекта: Подобряване пригодността за заетост, адаптивността и конкурентоспособността на работната сила от сектор машиностроене в Габровска област чрез осигуряване на професионално обучение и преквалификация в съответствие с нуждите и изискванията на местните работодатели.

Конкретната цел: Обучение на безработни лица, повишаване квалификацията и преквалификация на част от персонала на ВСК Кентавър-ИЗ Динамика ЕООД по специалностите: машинен техник на машини и системи с ЦПУ, машинен оператор на металорежещи машини и шлосерство и създаване на 10 нови устойчиви работни места в съответствие с потребностите на фирмата.

Специфични цели:

 • Придобиване на нови познания, умения и квалификация от 30 души персонал на фирмата по професиите машинен техник на машини и системи с ЦПУ и машинен оператор на металорежещи машини, съответстващи на нуждите на непрекъснато нарастващото производство и обновяващия се машинен парк на ВСК Кентавър-ИЗ Динамика ЕООД
 • Подобряване възможностите за заетост на 20 дългосрочно безработни лица, регистрирани в ДБТ-Дряново и Габрово чрез обучение и преквалификация по професиите машинен оператор на металорежещи машини и шлосер, в съответствие с нуждите на пазара на труда в сферата на машиностроенето.
 • Осигуряване на устойчива заетост на 10 обучени дълготрайно безработни лица
 • Създаване на модерен постоянно функциониращ учебен център към ВСК Кентавър-ИЗ Динамика ООД за преквалификация на кадри в сферата на машиностроенето.
 • Намаляване на безработицата на територията на община Дряново чрез осигуряване на трудова заетост в областта на машиностроенето.
 • Създадаване на ефективно и устойчиво партньорство между Технически университет – Габрово, ПТГ «Д.Крусев» - Дряново и ВСК Кентавър – ИЗ Динамика ООД

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА ПО ПРОЕКТА

Водещ принцип при определянето на целевите групи е равенство между половете и осигуряването на равен достъп до обучение и преквалификация. Целевите групи са подбрани в съответствие с общата цел на проекта - развитие на човешките ресурси и насърчаване заетостта в сферата на машиностроенето както следва:

1. Дългосрочно безработни лица /мъже и жени/, регистрирани в Дирекция ”Бюро по труда” - Габрово и ДБТ-филиал Дряново

 • безработни младежи на възраст до 29 години
 • дългосрочно безработни хора в неравностойно положение и безработни лица над 50 години

2. Персонал на ВСК Кентавър – ИЗ Динамика ООД

Преквалификацията на работниците е част от фирмената стратегия за развитие на човешките ресурси и създаването на гъвкава организация на труда.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Сключване на споразумения за сътрудничество с организациите – партньори:

Професионална техническа гимназия “Димитър Крусев” - гр. Дряново

Професионална техническа гимназия “Димитър Крусев” е открита през месец юли 1959 година като промишлено училище по металообработване. Училището е с дългогодишни традиции в подготовката на кадри за машиностроителните предприятия и разполага с висококвалифицирани преподаватели и специалисти в областта на общообразователната и специалната подготовка. Училището непрекъснато се обновява, както по отношение на специалностите, така и по отношение на материално-техническата база: просторни работилници за машиностроителните паралелки, оборудвани с универсални програмни машини, електролаборатории, два съвременни компютърни кабинета свързани в локална мрежа и разполагащи с постоянна връзка с Интернет, видеозала за чуждоезиковото обучение. ПТГ “Димитър Крусев” има сключен договор за сътрудничество с Технически университет -гр. Габрово.

Технически университет – Габрово

Техническият университет - Габрово е престижен образователен и научен център със съвременни специалности, отговарящи на научните потребности и социалните изисквания на обществото. От началото на 2004 г. ТУ-Габрово притежава сертификат за съответствие на сиситемата за управление на качеството със стандарта ISO 9001:2000 при обучение за придобиване на висше образование, следдипломна квалификация и научни изследвания, издаден от Германското дружество за сертифициране на системи за управление (DQS GmbH) и Международната сертификационна мрежа IQNet DQS.Обучението в Технически университет–Габрово се осъществява в три факултета с 23 катедри по програми за образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър и за образователна и научна степен доктор, както и по програми за квалификация и следдипломна специализация в системата на продължаващото обучение.

В Университета се обучават общо 5400 български и чуждестранни студенти в бакалавърска и магистърска степен.

 

Осигуряване на лектори и разработване на подробни учебни програми за преквалификационните курсове, както следва:

 • Специалност Машини и системи с ЦПУ, код 5210105; професия Машинен техник, код 521010
 • Специалност Металорежещи машини, код 5210301; професия Машинен оператор, код 521030
 • Специалност Шлосерство, код 5211101; професия Шлосер, код 521110

 

Разработване и реализиране на комуникационна стратегия

 • Публикации в местни и регионални медии
 • Разширяване на интернет-страницата на ВСК Кентавър – ИЗ Динамика ООД
 • Издаване на брошура с информация за проекта
 • Снимки

 

Идентифициране и осигуряване на бенифициентите

Подборът на безработни лица и служители на фирмата се осъществява от сформирана за целта комисия, с участието на представители на водещата организация, партньорите и Дирекция Бюро по труда, по документи и чрез интервю.

Изграждане и оборудване на учебен център на територията на ВСК „Кентавър – ИЗ Динамика“ ООД.

Обновяване на помещения, собственост на ВСК Кентавър – ИЗ Динамика ООД за нуждите на проекта и обособяване на зала за практическо и зала за теоретично обучение. Закупуване на оборудване и обзавеждане, специфична измервателна техника и учебни материали. Инсталиране на машини, собственост на предприятието в залата за практически занятия.

Обучение и преквалификация на бенефициентите

Професионалното обучение по предвидените специалности има различна продължителност, в зависимост от спецификата на изучаваната материя, както и от нормативните изисквания на съответната Рамкова програма, по която са изготвени учебните планове. Методиката, утвърдена от МОН и НАПОО, е базирана на системата за надграждане на придобитите професионални умения и предоставя възможност на част от бенефициентите да се включват в други подобни програми за повишаване на квалификацията си по придобитата вече специалност.

Квалификационен курс по специалността “Шлосерство”, професия Шлосер

Обучаваща организация: Професионална техническа гимназия “Димитър Крусев”, Дряново

Бенефициенти: 14 безработни лица, регистрирани в Дирекция Бюро по труда – Габрово и филиалите на територията на област Габрово

Входящо образователно и квалификационно равнище: завършено основно образование

Продължителност на обучението: 3 месеца, 330 учебни часа

Описание на професията: Шлосерът извършва подготовка на работното място, машините, съоръженията и инструментите за работа; разчита и ползва техническа документация. В своята дейност той разчертава, оразмерява и изработва детайли с неголяма сложност и конфигурация, като спазва определената последователност на работа.

Шлосерът обработва ръчно или машинно лентов, прътов, листов, тръбен материал, вкл. изделия, получени чрез отливане, изковаване, щамповане, щанцоване и др. начини на получаване на заготовките, изправя, изпилява, притрива, реже, изсича, огъва, нитова, споява, заварява, шаброва, разпилява, пасва (нагажда), пробива, райберова, зенкерова и зенкова отвори, нарязва резби, изпилява профили, полира равнинни, ротационни и сферични повърхнини.

Шлосерът работи на универсални металорежещи машини и ползва различни уреди, приспособления и инструменти. Демонтира и монтира инструменти за заточване, ремонт, текущ контрол и обслужване на производствения цикъл; изработва шлосерската част на калибри, шаблони и точни измерватели уреди; измерва и отчита размери и грапавости на повърхнини.

При изпълнението на типични рутинни дейности, свързани с ремонта на машини, уреди и съоръжения, той разглобява, почиства, промива, смазва, консервира, маркира, подрежда, сортира, подготвя и монтира детайли, възли и механизми.

Професията дава възможност за работа в малки, средни и големи машиностроителни предприятия.

Квалификационен курс по специалността “Металорежещи машини”, професия Машинен оператор

Обучаваща организация: Център за професионално обучение към Технически университет – Габрово

Бенефициенти : 5 безработни лица, регистрирани в Дирекция Бюро по труда – Габрово и филиалите на територията на област Габрово и 15 служители на ВСК Кентавър - ИЗ Динамика ООД

Входящо образователно и квалификационно равнище: завършено средно образование

Продължителност на обучението: 6 месеца, 720 учебни часа

Описание на професията: Машинният оператор извършва машинна обработка на конструкционни, метални и неметални материали чрез прилагане на различни методи и технологии за обработване; настройва, управлява и поддържа металообработващи машини; избира, подготвя за работа и използва по предназначение работни и измервателни инструменти; ползва техническа и технологична документация.

Машинният оператор на металорежещи машини работи с универсални автоматични и полуавтоматични стругови, фрезови, пробивни, шлифовъчни, стъргателни, резбообработващи и зъбонарязващи металорежещи машини с различни системи за управление. Изпълнява механични обработки чрез рязане на обработвания материал, като за целта прилага различни стругови, фрезови, шлифовъчни и други обработки на съответната машина със стругарски нож, фреза, шлифовъчен диск или друг подходящ за обработката режещ инструмент.

Машинният оператор има възможност да работи в малки и големи машиностроителни предприятия, в ремонтни работилници, складови стопанства за метали, резервни части, инструменти, машини и съоръжения или да организира самостоятелен бизнес в областта на металообработването и машиностроенето.

Квалификационен курс по специалността “Машини и системи с ЦПУ”, професия Машинен техник

Обучаваща организация: Център за професионално обучение към Технически университет - Габрово

Бенефициенти: 15 служители на “ВСК Кентавър - ИЗ Динамика” ООД

Входящо образователно и квалификационно равнище: завършено средно образование

Продължителност на обучението: 9 месеца, 900 учебни часа.

Описание на професията: Машинният техник изпълнява дейности, свързани с роектиране, конструиране, експлоатация, поддръжка и ремонт на машини, механични инсталации и съоръжения. Той изработва детайли на металорежещи машини с точност и качество по зададен чертеж. Поддържа и контролира ефективната експлоатация на машини, механични инсталации и съоръжения и изпълнява своевременен ремонт на видовете оборудване, инсталации, комуникации, установки, машини и приспособления. Организира периодични прегледи, разкрива и анализира причините за преждевременно износване на отделни детайли и възли.

Машинният техник изработва схеми, чертежи на детайли, сглобени единици, проектира и конструира детайли и възли. В своята работа машинният техник използва справочна литература и съвременни софтуерни продукти за якостно пресмятане и конструиране. Изпълнението на голяма част от дейностите се свежда до използване на различни видове металорежещи и измервателни инструменти, както и приспособления за установяване.

Създаване на нови работни места и осигуряване на устойчива заетост за част от обучените безработни:

 • Разкриване на 5 работни места за машинни оператори
 • Разкриване на 5 работни места за шлосери

 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Повишено общо равнище на професионална квалификация и създадена възможност за подобряване социално положение на 19 безработни лица от област Габрово въз основа на придобитите нови знания и умения.
 • Оптимизирана производствена структура и повишена конкурентоспособност на фирмата благодарение на преквалификацията на 29 работници по професиите: машинен техник на машини и системи с ЦПУ и машинен оператор на металорежещи машини.
 • Създадени нови работни места и осигурена трудова заетост за част от обучените безработни
 • Изграден и напълно оборудван Учебен център на територята на предприятието и създадени подходящи условия за преквалификация на кадри и учене през целия живот
 • Изградена работеща партньорска мрежа наука - образование – бизнес
 • Повишен обществен интерес към европейските програми за развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта.

 

25.05.2009г

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ВСК Кентавър – ИЗ Динамика ЕООД – гр. Дряново и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Европейския съюз.

Copyright © 2011 kentavar.com