На 06.07.2018 г. ВСК Кентавър-ИЗ Динамика ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Повишаване на енергийната ефективност във "ВСК Кентавър - ИЗ Динамика" ЕООД чрез инвестиции в разширяване на капацитета на предприятието”

10.07.2018

На 06.07.2018 г. ВСК Кентавър-ИЗ Динамика ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Повишаване на енергийната ефективност във "ВСК Кентавър - ИЗ Динамика" ЕООД чрез инвестиции в разширяване на капацитета на предприятието”.

Проектът ще се реализира по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., в рамките на процедура BG16RFOP002-3.002Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”  и е на обща стойност 3 949 716,56 лв., от които размерът на БФП е 50% ( 1 974 858,28 лв).

Изпълнението на проекта е насочено към реализиране на първоначални инвестиции в материални активи за разширяване капацитета на съществуващия стопански обект и подобряване на ефективността при крайното енергийно потребление.

Проектът ще се изпълни в рамките на 18 месеца и включва инвестиции в 5 енергоспестяващи мерки, свързани със замяна на физически и морално остаряло оборудване с 4 високопроизводителни машини с ЦПУ последно поколение, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, извършено за целите на проекта. Ще бъдат извършени СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на модерното оборудване. Проектът предвижда изграждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, както и въвеждане и сертифициране на дейността на дружеството със система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001.

С изпълнението на проекта ще бъдат постигнати енергийни спестявания в размер на: 4 082 166,23 kWh/год. (57,89%), спестени емисии от CO2 в размер на 3 343,29 т./год. и ще се реализира разширяване на капацитета на ВСК Кентавър-ИЗ Динамика ЕООД с над 20%.

Договор № BG16RFOP002-3.002-0112-C01  „Повишаване на енергийната ефективност във "ВСК Кентавър - ИЗ Динамика" ЕООД чрез инвестиции в разширяване на капацитета на предприятието” по Процедура № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.


Copyright © 2011 kentavar.com