Заключителна конференция „Повишаване на енергийната ефективност във "ВСК Кентавър - ИЗ Динамика" ЕООД чрез инвестиции в разширяване на капацитета на предприятието”.

20.12.2019

Г-жа Мариана Печеян-Кръстева, управител на  ВСК Кентавър-ИЗ Динамика и ръководител на проект BG16RFOP002-3.0020112-C01  „Повишаване на енергийната ефективност във "ВСК Кентавър - ИЗ Динамика" ООД чрез инвестиции в разширяване на капацитета на предприятието”, организира заключителна конференция за представяне изпълнението на новата инвестиция с европейско финансиране.

Събитието се проведе на 18.12.2019 г. от 11,30 ч. в учебен център на фирма ВСК Кентавър – ИЗ Динамика ООД, в гр. Дряново, ул. „Шипка” №1. Освен представители на регионалните медии, на пресконференцията бяха поканени още представители от Регионалния сектор във Велико Търново към Управляващия орган на Министерство на икономиката, както и Областния информационен център в Габрово.

Проектът е по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., процедура : BG16RFOP002-3.002 “Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия” и е на обща стойност 3 949 716,56 лв., от които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 50% (1 678 629,54 лв. европейско и 296 228,74 лв. национално съфинансиране). Дейностите бяха изпълнени в рамките на 18 месеца, като подписването на Договор за безвъзмездна финансова помощ бе на 06.07.2018 г.

С реализацията на проекта, ВСК Кентавър – ИЗ Динамика ООД изпълнява мерки за енергийна ефективност, с цел устойчиво развитие и конкурентоспособност  на предприятието, чрез инвестиции в материални и нематериални активи за разширяване капацитета на фирмата и намаляване разхода на енергия за производствени нужди. Изпълнението на целите е в съответствие с препоръките, посочени в извършеното обследване за енергийна ефективност на дейността на дружеството, включващи  следните енергоспестяващи мерки:

Замяна на 3 бр. стари шлифовални машини с 1 бр. нов 5-осен шлифовален център с ЦПУ с автоматизирана смяна на заготовки и шлифовални дискове;

Закупуване и въвеждане в експлоатация на 1 бр. стругово-фрезови център с ЦПУ с 12-инчов патронник и прътоподаващо, който да замени изцяло използваните 4 бр. стари машини за струговане на детайли, да замени частично отрезната операция на 1 бр. машина лентова отрезна ОЛК400А и да замени напълно последващите обработващи операции на същите детайли, които се осъществяват на 1 бр. Стругово-фрезова машина Mazak Integrex QTS250M и 1бр. машинен център Hermle C20U;

Закупуване и въвеждане в експлоатация на 1 бр. стругово-фрезови център с ЦПУ с 8-инчов патронник, прътоподаващо, 72-инструментален магазин и автоматизация с робот, който да замени изцяло използваните 3 бр. стари машини за струговане на детайли; да замени частично отрезната операция  на 1 бр. машина лентова отрезна ОЛК400А (инв.№1137) и да замени напълно последващите обработващи операции на същите детайли, които се осъществяват на 1 бр. Стругово-фрезова машина Mazak Integrex 400-4 с главен шпиндел (инв.№1059) и 1бр. машинен център Hermle C600U;

Закупуване и въвеждане в експлоатация на 1 бр. стругово-фрезови център с ЦПУ с  8-инчов патронник, прътоподаващо и автоматизация с робот, който да замени изцяло използваните 3 бр. стари машини за струговане на детайли; да замени частично отрезната операция на 1 бр. машина лентова отрезна ОЛК400А (инв.№1336) и да замени напълно последващите обработващи операции на същите детайли, които се осъществяват на 1 бр. Стругово-фрезова машина Mazak Integrex 400-4 с главен шпиндел (инв.№1060) и 1бр. машинен център Hermle C30U;

Въвеждане на автоматична система за мониторинг и контрол на енергопотреблението за постигане на устойчивост на реализираните спестявания;

В съответствие с изискванията за високо ниво на прецизност бяха  извършени строително-монтажни работи, пряко свързани и необходими за въвеждане в експлоатация на новозакупеното оборудване и препоръчани в обследването за енергийна ефективност

Във ВСК Кентавър – ИЗ Динамика ООД бе въведена система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001, по който съответно фирмата вече притежва сертификат.

Проектът е изпълнен в съответствие с основните цели и стратегиите за развитие на ВСК Кентавър-ИЗ Динамика ООД.


Copyright © 2011 kentavar.com